Zadzwoń Zadzwoń
Rezerwuj teraz

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI WILLI DANA


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Firma Dana Danuta Pająk, Willa Dana,

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Willę jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Willę w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do firmy,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Willa przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie posesji dla dobra firmy.

3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Firma przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Willi lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Willi. Ponadto, Willa udostępnia adres danawisla@o2.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości, numeru rejestracyjnego pojazdu, daty urodzenia, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, ilości i wieku dziecka, w przypadku pobytu w Willi z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Willi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Willa Dana nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Kontakt

Willa Dana

ul. Na Groń 6a, 43-460 Wisła
tel. +48 602 506 349, e-mail: danawisla@o2.pl

NIP: 548-134-05-38
PKO BP SA
PL 54 1020 1390 0000 6302 0175 9109
BIC: BPKOPLPW